DU LỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ MÔN QUẢN LƯ MÔI TRƯỜNG, KHOA MÔI TRƯỜNG, ĐHKH HUẾ

HỌC PHẦN DU LỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG

I. Thông tin về giáo viên

- Giáo viên phụ trách môn học: TS. Trần Anh Tuấn.

- Email: tuantrankhmt@gmail.com. 

- Điện thoại di động: 0914204004

II. Giáo trình

- Giáo trình học phần đã được xuất bản thành sách DU LỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG do PGS. TS. Lê Văn Thăng, TS. Trần Anh Tuấn và TS. Bùi Thị Thu biên soạn.

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH & MÔI TRƯỜNG

Chương 2. TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

Chương 3. VAI TRÒ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 

Chương 4. DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

III. Các bài đọc thêm

1. Áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong khách sạn

2. 10 nguyên tắc thực hiện chương trình quản lý môi trường trong du lịch 

3. Quản lý tốt các vấn đề môi trường và xã hội trong khách sạn

4. Một số công cụ quản lý môi trường trong ngành du lịch

5. Quy trình thực hiện Đánh giá Môi trường Chiến lược trong phát triển du lịch

6. Sức tải của du lịch ven biển

IV. Các trang web cần quan tâm

1. http://www.vietnamtourism.gov.vn: Tổng Cục Du lịch Việt Nam.

2. http://www.vtr.org.vn: Tạp chí Du lịch Việt Nam.

3. http://www.vietnamtourism.edu.vn: Diễn đàn sinh viên ngành Du lịch Việt Nam.

4. http://www.moitruongdulich.vn: Trung tâm thông tin Du lịch, Tổng Cục Du lịch Việt Nam.

V. Đánh giá sinh viên

1. Chuyên cần và tham gia trong lớp học: 10%

2. Tiểu luận (cá nhân): 20%

3. Bài tập nhóm: 20%

3. Thi cuối kỳ: 50%

Tiểu 

luận:

 Cho biết ý kiến cá nhân bạn về nhận định “Sự phát triển của du lịch Việt Nam vẫn còn tồn tại khá nhiều yếu tố không bền vững”

 


Các yêu cầu:

 

 

 - Dưới 1200 từ, in 2 mặt, không đóng bìa

 

 

 

 

 

 - Font: Arial. Font size: 12. Spacing: before: 6, after: 6. Line spacing: single

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       - 

Hạn nộp: 30/10/2016

Bài tập nhóm 

Nhóm 1. 

Các tác động tích cực của du lịch đến môi trường tự nhiên

 

 

 

Nhóm 2. Các tác động tiêu cực của du lịch đến môi trường (bao gồm cả môi trường toàn cầu)

Nhóm 3. Các tác động tiêu cực của du lịch đến tài nguyên

Nhóm 4. Các tác động của du lịch đến môi trường văn hóa - xã hội

Nhóm 5. Các tác động của du lịch đến kinh tế

Nhóm 6. Các điều kiện và thành phần cơ bản của môi trường tự nhiên và các hoạt động du lịch

Nhóm 7. Chất lượng môi trường tự nhiên và các hoạt động du lịch

Nhóm 8. Các tác động của tai biến môi trường đến du lịch

Nhóm 9. Môi trường văn hoá - xã hội, nhân tạo và các hoạt động du lịch

Nhóm 10. 

Các loại hình du lịch bền vững: du lịch cộng đồng và du lịch vì người nghèo

Nhóm 11.

 

 

Các loại hình du lịch bền vững: du lịch sinh thái và d

u lịch xanh đô thị